Voortrekkermense VI

Au$ 13.17

Product Code: 978-1-920091-47-7

Hierdie sesde boek in Preller se Voortrekkermense reeks bevat volgens Preller dokumente wat nie in argiewe beskikbaar isnie -  dit is aanvullende briewe en dokumente uit ander dokumentversamelings en koerantargiewe.

 

Die volgende word in hierdie boek van 258 bladsye (in Hollands, Afrikaans en Engels) gedek:

 

1.  Brief van Genl AWJ Pretorius uit Graaf-Reinet, 23 Jan 1838

2.  Brief van Genl AWJ Pretorius, 15 Mei 1838

3.  Brief van J Boshof, 31 Julie 1838

4.  Brief van J Boshof, Augustus 1838

5.  Verslag van J Bantjes van die Winkommando, 1838

6.  Voortrekkerwetgewing

7.  Anneksasie van Port Natal: Protesbrief van Volksraad aan Maj Charter 12 Des 1838

8.  Openbare Protes teen Engelse Stremming van Handel met die Voortrekkers, 22 Nov 1838

9.  Vredesaanbiedinge van Dingane ( briewe van Pretorius, verslae van F Roos en L Badenhorst )

10. Sending na Dingane, Verslag van Cowie kommissie en oorsig van algemene Natalse toestande 15 Julie 1839

11. Salwing van Mpande

12. Engelse beslaglegging op Voortrekkerammunisie, 31 Julie 1839

13. Anneksasie van St Luciabaai deur Genl Pretorius, 14 Februarie 1840

14. Engelse verowering van Natal (8 briewe van D'urban en Napier en Kol AJ Cloete)

15. Genl Pretorius se Segregasiebeleid (7 briewe tussen Pretorius en Lt-goew West, Maart 1846-Jan 1848)

16. Brief Genl Pretorius aan kommissarisse Hogge en Owen, Februarie 1852

 

Die boek is voorsien van 'n Persoonsnaamregister en Plaasnaamregister, en is soos al die ander Voortrekkermense e-boeke, volledig soekbaar. 

 

Formaat : aflaaibare PDF van ± 82mb

258 bladsye, goed geïndekseer (8 bladsye).

 


 

The 6th book in the Voortrekkermense series contains, according to Preller,  documents not available in any of the archives - these come from newspaper archives and other document-collections.

The Table of Contents of the 258-page book (in English, Afrikaans and Dutch)is as follows:

1.  Letter from Genl AWJ Pretorius from Graaf-Reinet, 23 Jan 1838

2.  Letter from Genl AWJ Pretorius, 15 May 1838

3.  Letter from J Boshof, 31 July 1838

4.  Letter from J Boshof, August 1838

5.  Report by J Bantjes re the "Winkommando", 1838

6.  Voortrekker laws and legal system

7.  Annexation of Port Natal: Letter of protest from the Volksraad to Maj Charter 12 Dec 1838

8.  Public protest against the British limitations on trade with the Voortrekkers, 22 Nov 1838

9.  Offers of peace by Dingane (letters by Pretorius, reports by F Roos and L Badenhorst )

10. Mission to Dingane, report of the Cowie commission and an overview of the situation in Natal 15 July 1839

11. Anointment of Mpande

12. British take control of the Voortrekkers' ammunition, 31 July 1839

13. Annexation of St Lucia Bay by Genl Pretorius, 14 February 1840

14. British conquest of Natal (8 letters by D'urban, Napier and Col AJ Cloete)

15. Genl Pretorius' policy of segregation (7 letters between Pretorius en Lt-gov West, March 1846 - Jan 1848)

16. Letter from Genl Pretorius to commissioners Hogge and Owen, February 1852

 

The book includes an index of names as well as placenames, and like all the other Voortrekkermense e-books, is fully searchable. A number of sketches and drawings are also included. 

 

Format : downloadable PDF of ± 84mb

258 pages, including an 8-page index.